chenpin 发表于 2017-4-29 06:45:14

帕病新药信息

                              

                                                       帕病新药信息                                          Chenpin 译自 MNT
英国医学研究理事会研究人员最近发现抗抑郁药曲唑酮与治癌药二苯甲酰甲烷可阻止大脑细胞死亡,减少大脑收缩。此项研究已在老鼠身上试验成功,即将在人类进行临床试验。

该项研究负责人说,这两种药有望两三年左右投入使用,用以治疗帕金森等神经退行性疾病。
页: [1]
查看完整版本: 帕病新药信息